top of page

Wij zijn de toekomst van slimme landbouw

Connectiviteit en efficiëntie in de landbouw

UniFar is een vereniging van en door ondernemers. De naam is een samenvoeging van United Farmers (verenigde agrariërs).

Onze doelstelling is het verbeteren van de positie van de agrarische ondernemer ten opzichte van de gehele voedselketen. Belangrijkste speerpunt is hierin het collectief inkopen en verkopen van primaire producten.

UniFar is een transparante vereniging. Op de ledenvergaderingen wordt door de leden zelf de koers bepaald. Op deze bijeenkomsten wordt ook het bestuur gekozen. Elk lid heeft 1 stemrecht, onafhankelijk van de soort of grootte van zijn of haar bedrijf. Iedereen profiteert van ieders inbreng in UniFar.

Ambities UniFar:

  • Beter rendement op de varkensbedrijven van
    de leden door collectief samenwerken

  • Op termijn nationaal niveau een rol van betekenis gaan spelen

  • Opstarten producentenintegraties.

Uiteraard heeft UniFar geen winstoogmerk. Alle financiële voordelen door het samen bundelen van onze krachten vloeien direct door naar de leden van UniFar. De kosten die UniFar moet maken worden o.a. betaald van het contributiegeld van maar slechts € 100.-

Verplichtingen
Iedereen die wil verkopen of aankopen via UniFar moet lid worden en heeft een jaar lang verplichtingen naar de vereniging toe, uitgezonderd eenmalige acties zoals b.v. de inkoop van afleidingsmateriaal. Dit is noodzakelijk omdat er afspraken gemaakt dienen te worden met de leveranciers en inkopers.

Het sterke punt van UniFar is dat men niet verplicht is om aan alle afspraken mee te doen. Zo kan de ene varkenshouder alleen mee doen met slachtzeugen, terwijl de andere met zwavelzuur meedoet. Men bepaalt zelf in hoeverre men zich wil binden aan UniFar.

Hoe werkt UniFar?
Heel simpel. U meldt zich aan als lid en geeft aan met welke gezamenlijk verkoop/inkoop u mee wilt doen. Stel bijvoorbeeld dat het om het gezamenlijk verkopen van slachtzeugen gaat. U krijgt dan van UniFar te horen met welke organisaties UniFar afspraken heeft gemaakt over de slachtzeugen. Daarna is er overleg tussen u en de door UniFar aangestelde organisatie over tijdstip en hoeveel zeugen u wenst te leveren. Na de levering krijgt u van UniFar een afrekening, waarna uw geld overgemaakt wordt op uw rekening.


Incidentele aankopen
U kunt ook lid worden en (nog) niet meeprofiteren van het collectief. Via e-mail kan UniFar u dan benaderen voor nieuw op te zetten in- en verkopen. UniFar krijgt bijvoorbeeld een vraag van een lid om gezamenlijk afleidingsmateriaal of ontsmettingsmiddelen in te kopen. UniFar mailt dan alle leden en inventariseert de behoefte. Leden reageren met de benodigde hoeveelheid afleidingmateriaal of ontsmettingsmiddel voor hun bedrijf en een aangesteld persoon vanuit UniFar gaat dan inkopen. Zo kunnen agrariërs heel snel en simpel een collectief opzetten.


Natuurlijk kunt u ook gewoon sympathisant van het idee zijn en dit bevestigen door lid te worden.


Aanmelden dient te gebeuren middels het aanmeldingsformulier. Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Over ons: Over ons
bottom of page